Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 01 2015

fantasauce
8229 493e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

May 26 2015

9258 9894 500
fantasauce
Zrobiliśmy postęp: materia nie jest już tak ciężka, tak ważna; wolno nam tworzyć całe dramaty po to tylko, by uświadomić sobie pojedyncze uczucie, to znaczy: wzbogacić się o jedno nowe uczucie.
— Rainer Maria Rilke - Druga strona natury. Eseje, listy i pisma o sztuce
Reposted frommoonlitsky moonlitsky viacytaty cytaty
fantasauce
3650 61f6 500
fantasauce
4240 db25
fantasauce
9574 47f9
Reposted fromfelicka felicka viascorpix scorpix
0886 6762 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viascorpix scorpix
fantasauce

April 24 2015

fantasauce
fantasauce
0287 5c88
Reposted fromYuei Yuei viascorpix scorpix
fantasauce
5954 db74
Reposted fromsillemo sillemo viascorpix scorpix

April 20 2015

fantasauce
7397 7d5a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
fantasauce
7491 5d6a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

April 11 2015

fantasauce
Człowiek postępuje rozsądnie wtedy i tylko wtedy, gdy wszelkie inne możliwości zostały już wyczerpane.
— Prawa Murphy'ego
Reposted frommonstrum monstrum vialevilette levilette
fantasauce
Najgorzej gdy ktoś, kogo kochasz trafia w samo epicentrum twojego bólu.  Gdy pogodziłaś się już z tyloma rzeczami, a ktoś po prostu rozrywa twoje szwy.  Niechcący.  Gdy jednym gestem, słowem staje się tacy jak wszyscy.  Tylko jakoś boli o wiele bardziej.
Reposted fromtereseek tereseek viacytaty cytaty
6073 ebf3 500
Reposted fromt1g3rl1ly t1g3rl1ly vialevilette levilette
6639 edb1 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viascorpix scorpix

April 01 2015

fantasauce
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viascorpix scorpix
fantasauce
Reposted fromshakeme shakeme viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl